Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD)

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD)   2010 yılında kurulmuştur. İnsan hak ve özgürlüklerinin herkes için tanınması ve eşit fırsatlarla sağlanmasını hedeflemektedir. ESHİD’in yegane çalışma alanı; ayrımcılığın önlenmesi, insan hakları ve farklılıklara saygının geliştirilmesi ve demokratik bir toplumun yaratılması için izleme ve raporlama çalışmaları yapmaktır.

ESHİD, hak ihlallerinin ve ayrımcılığın önlenmesi için, savunuculuk yapan sivil örgütlerle birlikte ve dayanışma içinde olacaktır. Sivil toplum örgütleri arasında ortak çalışma alanları yaratmaya ve bilgi paylaşım ağının güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

ESHİD, bu güne kadar Ayrımcılık İzleme Platformu tarafından yürütülen,

Haziran 2011 tarihinde yapılan 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde dezavantajlı grupların Seçme ve Seçilme Hakkına erişiminin izlendiği “Bağımsız Seçim İzleme Platformu 12 Haziran 2011 XIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Gözlem Raporu”,

“2011 Yılı Engellilere Yönelik Ayrımcılık ve Hak İhlalleri Raporu“,

Kamp dışında yaşayan Suriye’den gelen sığınmacılar ile ilgili “Göz Ardı Edilenler“  (Mart 2013) ve “Yok Sayılanlar”  (Ekim 2013) izleme raporları,

48 STÖ tarafından 17 ilde yapılan “30 Mart 2014 Yerel Seçimleri Bağımsız Gözlem Raporlanması”,

10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan “Cumhurbaşkanı Seçimi’nin Bağımsız Gözlem Raporlanması“,

çalışmalarında  koordinatör STÖ olarak yer almıştır.

Adres: Kamer Hatun Mah. Hamalbaşı Cad. No:22/9 Beyoğlu-İstanbul 34435
E-Posta: esithaklar@gmail.com
Tel: 0212 293 63 77 — 0501 212 72 77

Tarih Vakfı

1991 yılında 264 aydın tarafından kurulan Tarih Vakfı, kuruluş süreci ve yapısı bakımından ülkemizdeki vakıfların büyük çoğunluğundan farklılık göstermektedir. Vakfın arkasında varlıklı bir aile, bir sermaye grubu ya da parti yoktur. Vakıf, devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. Kuruluş sermayesi, kurucularının küçük çaplı katkılarıyla oluşmuştur. Bugün de proje ve yayın gelirlerinin dışında, üyelerinin ve tarih dostlarının özverili katkıları, Tarih Vakfı'nın temel dayanağı olmaya devam etmektedir. Tarih Vakfı, Türkiye'de tarih bilincini geliştirip yaygınlaştırmayı amaçlayan ve kamu yararı için çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Tarih Vakfı, ülkemiz insanlarının tarihe bakışlarına yeni bir içerik, zenginlik kazandırmayı ve tarihi mirasın korunmasını köklü bir duyarlılıkla, geniş toplum kesimlerinin katılımıyla gerçekleştirmeyi amaçlar. Demokratik ve insan haklarına duyarlı toplumun güçlenmesi için eleştirel, geçmişle yüzleşmeyi kolaylaştırıcı toplumsal tarih çalışmaları yapar.

 

Web sitesi: www.tarihvakfi.org.tr

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA)

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA)’nın amacı, ulusal, bölgesel ve uluslararası sorunlara yönelik çalışmalar yapmak ve bunları kamuoyuna sunmaktır. SETA, siyaset, ekonomi ve toplum-kültür alanlarında bilgi üretmeyi ve üretilen bilimsel bilgiyi sorun çözücü formüller halinde sunmayı hedefler. Ulusal ve küresel sorunları tarihi ve kültürel bir derinlik içerisinde ele alan SETA, bugüne yönelik bilgi üretiminin yanı sıra, geleceğe yönelik projeksiyonlarda da bulunmayı amaçlar. Bilgi-temelli bir kurum olan SETA, uluslararası bilim standartlarına uygun ve partizan kaygılardan uzak bir şekilde, farklı görüşleri bir araya getirerek bir diyalog platformu vazifesi görür ve bir ortak aklın inşasına katkıda bulunur. SETA’nın kısa ve orta vadedeki çalışmaları ve belli periyotlarla yayınladığı raporları, Türkiye’deki bilgi ve tahlil seviyesini yükselterek, karar verme mekanizmalarına olumlu katkıda bulunmayı da hedefler. Üretilen ve sunulan bilginin öncelikli amacı, barış, eşitlik, adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayalı bir toplumsal yapının oluşmasına ve derinleştirilmesine katkıda bulunmaktır.

 

www.setav.org

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) 2004 yılında ülkemizde sivil ve katılımcı bir demokrasinin gereğine inanan bir grup sivil aktivist tarafından kurulmuştur. STGM kuruluşundan bugüne kadar ülke genelinde, özellikle de yerel düzeyde sivil inisiyatifleri yaygınlaştırmak, kurulmuş olan STÖ’lerin kapasitesini güçlendirmek, STÖ’ler ve sivil inisiyatifler arasında işbirliği ve ortaklığı tesis etmek amacıyla kendi öncelik alanları içinde çeşitli kapasite geliştirme programları, eğitimler, kampanyalar ve araştırmalar yürütmüş, özellikle de yerel STÖ’lerin faydalanmasına yönelik hibe programları tasarlamıştır. Yine bu amaç doğrultusunda sivil toplum örgütlerine teknik ve hukuki destek sağlamış ve sivil toplumun öncelikli ihtiyaçlarına göre çeşitli kitaplar, süreli yayınlar ve raporlar yayımlamıştır. STGM derneği üstlendiği temel misyon doğrultusunda Türkiye’de örgütlenme özgürlüğünün güçlendirilmesine, karar alma süreçlerine sivil toplumun katılımının yaygınlaştırılmasına ve STÖ’lerin kurumsal altyapı ve kapasitelerinin güçlendirilmesine katkıda bulunmaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Websitesi: www.stgm.org.tr

Selçuk Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Selçuk Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi, İnsan haklarına disiplinler arası bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası hukuk ekseninde yoğunlaşarak ve bilimsel yöntemleri kullanarak insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açısından, teorik ve pratik alanda araştırmalar ve çalışmalar yapmak amacıyla 2011 yılında kurulmuştur. SÜİHM kurulduğu günden bu yana yapmış olduğu önemli projelerle, Türkiye’de insan hakları alanına katkı sağlamıştır.

 

Her yıl Eylül ayında yurtiçi ve yurtdışından çeşitli akademisyen, öğrenci ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin katılımıyla düzenlenen Sertifikalı İnsan Hakları Yaz Okulu Projesi, insan Hakları alanında uzman kişiler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu üyelerinin katkılarıyla, her ay düzenli olarak yürütülen Aylık İnsan Hakları Toplantı Serisi, insan hakları ve din arasındaki ilişkinin farklı eksenlerde ele alındığı Uluslararası Din ve İnsan Hakları Çalıştayı ile 2013’ten beri her yıl Mayıs ayında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilerin güncel insan hakları üzerine yaptıkları sunumlarla gerçekleştirilen İnsan Hakları Öğrenci Kongresi SÜİHM’nin başlıca çalışmalarıdır.

Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi 9 Aralık 2005’te kurulmuş ve 2008-2009 akademik yılında tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarını yürütmeye başlamıştır. Merkez, yaygın eğitim programlarının çerçevesi içinde, bölgedeki ilçelerin İnsan Hakları Kurullarının işbirliğiyle, kamu görevlileri için insan hakları eğitimi programları düzenlemektedir.

Merkezin misyonu, yaptığı araştırmalar, düzenlediği toplantılar, yayınladığı kitaplar, gerçekleştirdiği örgün ve yaygın eğitim ve diğer çalışmalarla, Türkiye’de ve dünyada olan bitenlere insan hakları perspektifinden bakan insanların sayısının artmasına, bu perspektifin yayılmasına ve yasalar yapılırken ve uygulanırken açık kavranılmış insan haklarının temel alınmasına katkıda bulunmaktır.
Vizyonu ise bilgisizlikten kaynaklanan insan hakları ihlallerinin olmadığı, tedavi edilebilir hastalıklardan insanların ölmediği, aç insanların yaşamadığı ve gitgide artan sayıda insanların insan onuruna yakışır bir yaşam sürdüğü bir Türkiye ve bir dünyadır.

http://insanhaklari.maltepe.edu.tr

Kadın Dayanışma Vakfı

Resmi kuruluş tarihi 1993 görünmekle birlikte vakfın kökeni 1987 yılında “Kadın Tartışma Grubu”nun oluşturulması, 1991 yılında ise Altındağ Belediyesi ile Ankara’daki ilk Kadın Danışma Merkezinin açılmasına dayanır. 1993 yılında Türkiye’nin ilk bağımsız sığınağını bir yerel yönetimle işbirliği ile hayata geçirmiştir. Vakıf, o tarihten bu yana kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme, farkındalık ve savunuculuk çalışmalarını sürdürmektedir.

Vakıf bu çalışmalarını yaparken,

 • Erkek egemenliğine karşı mücadelede ortak kadınlık bilincinin önemli olduğuna,
 • Bütün çalışmalarını ve bu çalışmalarındaki yöntemleri feminist bakış açısıyla belirlemeye,
 • Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki işbirliklerini önemsemeye,
 • Kararlarını alırken tüm katılımcıların sürece dâhil olmasını sağlamak ve uzlaşmacı bir yöntem izlemeye,

Dikkat eder ve bunları temel ilkeleri olarak benimser.

Websitesi: www.kadindayanismavakfi.org.tr

İnsan Hakları Ortak Platformu

İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP), hükümet dışı insan hakları örgütlerinin birlikte hareket etmelerine olanak sağlayacak bir dayanışma ortamını desteklemek amacıyla 2005 yılında kuruldu. İHOP bileşenleri İnsan Hakları Derneği, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Araştırmaları Derneği ve İnsan Hakları Gündemi Derneği’nden oluşmaktadır. İHOP, aralarında ayrımcılıkla mücadele, cezasızlık, insan hakları eğitimi, mülteci hakları, uluslararası ceza mahkemesi ve kadın haklarının yer aldığı çeşitli alanlardaki yerel-bölgesel-ulusal sivil toplum ağlarını desteklemektedir.

www.ihop.org.tr

Alt Kategoriler

 • Başak Kültür ve Sanat Vakfı

  Başak Kültür ve Sanat Vakfı, 2002 yılından bu yana Ataşehir’de çocuk ve gençlerle sanatsal, kültürel ve eğitsel çalışmalar yapmaktadır. Hedef kitlesi yoksul, yoksun ve dar gelirli aile çocukları ve dezavantajlı çocuklar, gençler ve genç kadınlardır (özellikle eğitimden kopmuş, sokağa düşme riski olan, sokakta çalışan, suça itilmiş ya da suça bulaşma riski olan çocuklar/gençler, zorunlu göç mağduru kadınlar). Vakıf, bu grupların mevcut sorunlarını tespit etmek, görünür kılmak ve çözüm üretmek, çözüm kanallarını açmak için alan araştırmaları yapar ve elde ettiğimiz veriler ışığında çocuk, genç ve kadınların adil bir toplumda yaşama hakkından doğan fırsat eşitliğine dönük faaliyetler tasarlar.

  Başak Kültür ve Sanat Vakfı, “Sanatın insana, yaşadığı sorunların üstesinden gelme gücünü kazandırdığı” yaklaşımından hareketle kendi bünyesinde psiko-sosyal çalışmaların yanı sıra, sanatın dönüştürücü, çoğaltıcı işlevini yerine getireceği umudu ve hedefiyle eğitsel, kültürel, sanatsal ve rehabilitasyona dönük müzik, yaratıcı drama, tiyatro, resim, seramik, pandomim, halk dansları ve sanatsal çalışmalar gibi temel faaliyetleri sürdürmektedir

  Websitesi: www.basaksanatvakfi.org.tr

 • Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi

  ÇOÇA, Türkiye’de çocuk haklarının yaşama geçmesi amacıyla 20 Kasım 2007’den beri çalışıyor ve çalışmalarını İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi’nin (STÇM) çatısı altında Bu amaca yönelik çalışmalarını, çocukların haklarını bilmesi ve kullanması ile çocuklarla beraber çalışan yetişkinlerin çocuk haklarını korumak için güçlenmesi hedefine odaklayan ÇOÇA, çalışma alanıyla ilgili araştırmalar yapıyor; bunlardan hareketle eğitim materyalleri ve modelleri geliştiriyor ve yaygınlaştırıyor;aynı zamanda çocukların seslerini duyuracakları araçlar geliştiriyor. ÇOÇA yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin çocuk politikasının gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

  Websitesi: www.cocukcalismalari.org

 • Engelli Kadın Derneği

  Engelli Kadın Derneği, BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde engelli kadınlara yapılan vurgudan hareketle engelli kadınların sorunları üzerine, birlikte düşünüp, çözüm üreterek harekete geçmek amacıyla Eylül 2011’de kurulmuştur. Dernek, kurulduğundan beri yürüttüğü toplumsal cinsiyet, ayrımcılık ve şiddet konularında atölye çalışmaları ve çalışma kampları ile engelli kadın örgütlenmesinin konuşulur ve tartışılır hale gelmesine ve kadın örgütleri ile engelli kadınların işbirliği olanaklarının geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Websitesi: www.engellikadin.com

 • Gündem Çocuk Derneği

  Gündem Çocuk Derneği, her çocuğun hak sahibi, eşit, özgür ve onurlu birer birey olarak, barış içerisinde, iyi ve mutlu bir yaşam sürmesi için çocukların yararına bütüncül bir dönüşümü ısrarla savunan bir sivil toplum örgütüdür. 2005 yılından bu yana doğrudan veya dolaylı olarak çocuklarla çalışan farklı meslek gruplarından kişileri biraraya getiren bir zemindir. Merkezi Ankara'dır ve çalışmalarını toplumsal algı değişikliği yaratma, çocuk katılımı, vaka takibi, ağ çalışmaları ve savunuculuk programları altında yürütür.

  Websitesi: www.gundemcocuk.org

 • Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi

  Yapacağı eğitim ve araştırmalarla insan haklarının Türkiye’de ve dünyada daha iyi korunmasını sağlayacak insan haklarıyla ilgili iki önemli teorik ihtiyacı – a) İnsan hakları kavramının ve tek tek insan haklarının içeriğinin belirlenmesi ve   b) İnsan hakları eğitiminde genellikle göz ardı edilen, ama insan haklarının en temel boyutu olan etik boyutun bu eğitime katılması karşılamak için 1997 yılında kurulmuş olan Merkez, 1999-2000 yılında başladığı İnsan Hakları Tezsiz Yüksek Lisans programı ile 2004-2005 yılında başladığı ülkedeki ilk ve tek İnsan Hakları Doktora programını bugün de başarıyla sürdürmektedir. İnsan haklarının yaşamda daha çok korunmasını sağlamada yeni bir modeli, yani felsefi-etik merkezli disiplinlerarası bir programı uygulayan Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi,

  a) İnsan hakları duyarlılığının geliştirilmesine,
  b) İnsan hakları alanında bilgi eksikliğinin giderilmesine,
  c) İnsan haklarının etik temellerinin gösterilmesine,
  d) İnsan haklarıyla ilgili bilimsel etkinlikler düzenlenmesine,
  e)İnsan haklarıyla ilgili ulusal ve uluslararası diğer kuruluşlarla işbirliği yapılmasına,
  f) İnsan haklarıyla ilgili konularda danışmanlık ve eğitim hizmeti verilmesine,
  f) İnsan haklarıyla ilgili konularda yayınlar yapılmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır.

  Websitesi: www.ihuam.hacettepe.edu.tr

 • Helsinki Yurttaşları Derneği

  Siyasi partiler, hükümet ve devletlerden bağımsız olarak çalışan Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) uluslararası sözleşmelerle belirlenen barış, insan hakları, çevreyi tahrip etmeyen bir ekonomi, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlerin hayata geçirilmesini ve sivil tabanda yaygınlaştırılmasını hedefler. Çoğulcu demokratik yapıların ve sivil toplum inisiyatiflerinin geliştirilmesini amaçlayan hYd'nin temel çalışma ilkesi, sorunların karşılıklı anlayış ve diyalog yoluyla çözümüdür. hYd, yaşamlarını biçimlendiren karar ve eylemlerde, yurttaşların bizzat söz sahibi olmaları ilkesinden hareket eder. Toplumsal sorunların çözümünde, tarafların bu sorunları tartışabilecekleri ve birlikte çözüm üretebilecekleri ortamları yaratmaya özen gösterir; diyalog, çözüm üretme ve uzlaşma çizgisini oluşturmaya çalışır. Web Sitesi: www.hyd.org.tr

 • İnsan Hakları Derneği

  12 Eylül ile başlayan süreç, gözaltında ve cezaevlerinde işkenceyi yoğunlaştırmıştı, ölümler yaşanmıştı, siyasal partiler, dernekler, sendikalar kapatılmış, yöneticileri cezaevlerine konulmuştu. Başta Anayasa olmak üzere tüm temel hak ve özgürlüklerle ilgili yasalar değiştirilmişti. Türkiye'nin Anayasal ve yasal çerçevesi 12 Eylül yönetimince çizilmişti ve anti demokratik bir çerçeve idi. Yaklaşık bir yıl süren, tutuklu ve hükümlü yakınlarının başlattığı tartışma süreci 17 Temmuz 1986 tarihinde noktalandı. Yazarlar, gazeteciler, doktorlar, avukatlar, mimar ve mühendisler ve tutuklu ve hükümlü yakınlarından oluşan 98 kişi İnsan Hakları Derneği'nin kuruluşuna imza attılar.  
  Web sitesi: www.ihd.org.tr