BİZ KİMİZ

İnsan Hakları Eğitimi Ortak Çalışma Ağı (İHEA), insan hakları eğitimi (İHE) ile ilgili çalışmalar yürüten, bu konuda paylaşım ve güç birliğini hedefleyen sivil toplum örgütleri ile üniversitelerin insan hakları merkezlerinden oluşmaktadır. Eylül 2013’ten beri İnsan Hakları Ortak Platformu’nun kolaylaştırıcılığıyla bir araya gelen ağ, insanın değerine ve onuruna saygıyı esas alan toplumsal değişim ve dönüşümde insan hakları eğitiminin önemini kabul eder. Bu çerçevede STÖ’ler, Akademi, Kamu Kurumları ve Uluslararası Kurumlar arasında işbirliğini geliştirmek; insan hakları eğitimi kaynaklarının erişilebilirliğini güçlendirmek; her alanda ve her düzeydeki İHE faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek; bunlara yönelik önerilerde bulunmak ve bu faaliyetleri güçlendirmek; ve İHEA içinde yer alan kuruluşların yapısını, etkisini ve alanını güçlendirmek için çalışmalar yürütür.

İHEA, bu çalışmaları aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yürütür:

 • Evrensel insan hakları ilke ve değerlerine dayalı olarak çalışır ve insan hakları kültürünün gelişmesine katkıda bulunur.
 • Ağın bileşenlerine, bileşenlerin de ağa karşı sorumluluğu esastır. Bileşenler,  eşitler ilişkisi temelinde ağın faaliyetlerine ve karar alma süreçlerine katılır.
 • Katılımcılık: Her bileşen eşit söz sahibidir. İHEA faaliyetleri ile ilgili tüm süreçler (planlama, uygulama, izleme, değerlendirme vb.) bileşenlerin eşit katılımına açıktır. Bu süreçlere dair her bileşene eşit bilgilendirme yapılır ve herkese eşit söz hakkı tanınır.
 • Ayrımcılık Karşıtlığı: İHEA, Her türlü ayrımcılığa karşı çıkarak hareket eder.
 • Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik: İHEA, ağın üyelerine ve kamusal alana karşı şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi kapsamında, yapılan tüm faaliyetler hakkında üyelerine bütçe de dâhil olmak üzere bilgi verir.
 • Erişilebilirlik: İHEA, faaliyetlere herkesin katılabilmesi ve erişebilmesi için özel gereksinimlerin göz önünde tutulması konusunda gereken özeni gösterir. Bu durum, hem ağın kendi iç çalışmaları hem de dışarı açık faaliyetleri için geçerlidir.
 • Görünürlük: İHE Ortak Çalışma Ağı İHE faaliyetlerinde bulunan üye kuruluşların ve İHE faaliyetinde bulunan diğer kuruluşların görünürlüğünü, ağın çalışma ilkeleri doğrultusunda arttırmaya özen gösterir. İHE ağı faaliyetlerinin görünürlüğü ile örgütlerin faaliyetlerinin görünürlüğü arasında denge gözetilir.

İnsan Hakları Eğitimi Ortak Çalışma Ağı, faaliyetlerinin etkisini arttırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için şu yöntemleri benimser:

 • İHEA, İHE ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlama yapmaya çalışır, gündeme yönelik önceliklerini gözetir. Ağ, insan hakları eğitimini ilgilendiren konularda harekete geçmeden önce mevcut durumu ve koşulları incelemeye ve değerlendirmeye özen gösterir.
 • İHEA'da ortak çalışma ağında örgütlerin çalışma alanlarını örtecek bir çalışma yapılmaz.
 • Toplantılar: Ağın genelinin katıldığı düzenli ağ toplantıları iki ayda bir yapılır.
 • Karar Alma: Karar alma süreçlerinde (yeni üye talepleri ve ağa katılımları; strateji ve faaliyetler; kamuya açık belgelerin üretimi ve yaygınlaştırılması, vb.) uzlaşma usulü ile ortak karar alarak çalışır.

- Kararlar genellikle ağ bileşenlerinin bir araya geldiği düzenli ağ toplantılarında alınsa da duruma bağlı olarak bağlı olarak acil karar alma süreçleri yazışmalarda işletilebilir. Yazışmalarla acil alınması gereken kararlarda görüşler belirli bir süre ile sınırlandırılabilir.

- Hem yazışmalara hem de toplantılara katılmayıp fikrini beyan etmeyen üyelerin itiraz hakkı sınırlandırılır.

 • Koordinasyon: Ağın ve faaliyetlerinin koordinasyonu İHOP sekretaryasının kolaylaştırıcılığı yoluyla sağlanır.
 • Çalışma Grubu: İHEA içerisinde, faaliyetlere bağlı olarak ve ihtiyaç halinde otonom çalışma grupları kurulabilir. Çalışma grupları otonom olsa da ağdan tamamen bağımsız değildir. Grubun görünürlüğüyle birlikte ağın görünürlüğü esastır. Çalışma grupları, faaliyetlerin uygulanması sırasında yaşanan aksilikleri zamanında önlem alınabilmesi için  ağa bildirir.
 • İletişim: İHEA bileşenlerinin, faaliyetlere dair birincil haber alma kaynağı eposta grubu ve web sitesidir.

İHEA, yeni üyeliklere açık bir oluşumdur. İnsan hakları eğitimi alanında çalışma yapan ve  ağın ilke ve değerlerini benimseyen sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin ilgili birimleri ağa üyelik için başvurabilir. Bu başvuru, ağın mevcut üyelerine hitaben İHE alanındaki çalışmaları anlatan ve kuruluşu genel olarak tanıtan bir  niyet mektubu ile birlikte iletilir.

 • İHEA üyesi her kuruluş, düzenli ağ toplantılarını da içeren ağ faaliyetlerini takip edecek iki temsilci belirler. Ağ üyeliği ve belirlenen temsilciler, her bileşenin kendi yönetim kurulu kararlarıyla desteklenir.
 • İHEA üyelerinin toplantılara katılımı önemlidir. İHOP sekretaryası, uzun süre (ör. üst üste üç toplantı) toplantılara ve faaliyetlere katılmayan bileşen temsilcisiyle iletişime geçer ve üyeliğin devam edip etmediğini sorar.
 • Üyelik süreci, ağın ortak kararı ile başlar ve bileşenin kendi isteğiyle sonlandırmasına kadar devam eder.