Üyeler

Eğitim Reformu Girişimi: 2003 yılında, çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde yapısal dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve farklı görüşlerden ortak akıl oluşturarak katkı yapmayı amaçlayan, bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir girişim olarak kurulmuştur. Türkiye’nin önde gelen vakıfları tarafından desteklenmektedir. Girişim, Eğitim Gözlemevi çalışmaları altında her yıl eğitim izleme raporları hazırlamaktadır. Eğitim Laboratuvarı çalışmalarıyla ise çeşitli uzmanlık alanlarından kişi ve kurumları bir araya getirerek farklı görüşlerden ortak alan yaratmaya çaba göstermektedir.

https://www.egitimreformugirisimi.org/

İnsan Hakları Derneği (İHD): 1986’da kurulan İnsan Hakları Derneği, ülke çapında il ve ilçe merkezlerinde 28 şube ve 5 temsilcilik şeklinde örgütlenmiş geniş bir ağa sahiptir. Dernek şikâyet başvurularını kabul etmekte, araştırma ve inceleme ziyaretleri düzenlemekte, düzenli insan hakları raporları yayınlamakta, üyelerine yönelik kapasite geliştirme çalışmaları yürütmekte ve kampanyalar düzenlemektedir.

İHD İnsan Hakları Akademisi: İHD bünyesinde yapılan insan hakları eğitimi faaliyetleri, 2011’den beri ayrı bir tüzel kişilik halinde örgütlenmese de bu çatı altında yürütülmektedir. Ankara, İstanbul, Diyarbakır, İzmir ve Adana’da ve çoğunlukla Derneğin mekânlarında insan hakları kuramı, felsefesi, tarihi konularında ve farklı hak alanlarında eğitimler düzenlemektedir.

https://www.ihd.org.tr/category/c71-insan-haklari-akademisi/

İnsan Hakları Okulu (İHO): Çekirdek kadrosunu kapanan Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi kadrosunun oluşturduğu, alanın önde gelen isimleriyle genişleyen, Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) tarafından desteklenen ve 2018’de faaliyete geçen bir online uzaktan eğitim atölyesi programıdır. Alternatif bir eleştirel ve akademik alan yaratmak, insan hakları akademisini sivil topluma taşımak ve sivil toplumdan beslenerek insan hakları çalışmalarını hem teorik hem de pratik bağlamda geliştirmek ve derinleştirmek amaçlarını güden, tüm akademisyenlere, lisansüstü öğrencilere ve hak savunucularına açık bir programdır.

https://insanhaklariokulu.org/

İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP): Hükümet dışı insan hakları örgütlerinin insan hakları alanında tek başlarına etkili çözüm üretemedikleri konularda birlikte hareket etmelerine olanak sağlayacak bir ortam yaratmak üzere, Haziran 2005 tarihinde kurulmuştur. İHOP insan hakları hareketi içinde yer alan örgütlerin birbiriyle etkileşim halinde olacağı, görüş, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacağı ve böylelikle birlikte yürütülecek eylemleri çoğaltacağı bir ortamı sağlamak için çaba göstererek, insan hakları eğitimi veren sivil toplum kuruluşlarını da desteklemektedir.

Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ): Türkiye’de ve dünyada kadınların insan haklarını savunmak ve hayata geçirmek amacıyla 1993 yılında kurulan bağımsız bir kadın örgütüdür. Adını BM’nin aynı yıl Viyana’da düzenlenen İnsan Hakları Dünya Konferansı’nda ortaya çıkan “Kadın hakları, insan haklarıdır!” söyleminden alan örgüt, kadının insan haklarının eksiksiz uygulanmasını ve kadınların hayatın her alanına özgür bireyler ve eşit yurttaşlar olarak katılımını desteklemek amacıyla yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde çalışmaktadır. Kadınların, haklarını kullanabilmeleri için farkındalık ve becerilerini artırmak ve onları toplumsal değişimde aktif olmaları konusunda teşvik etmek amacıyla kadının insan haklarını temel alan eğitim programları geliştirip uygulamaktadır.

KAMER Vakfı: 1997 yılında Diyarbakır’da kurulan KAMER, bu il ve çevre illerde cinsiyetçi değerlerin biçimlendirdiği kültür ve geleneklerin kadın ve çocuklara zarar veren uygulamalarını tespit etmek, alternatiflerini geliştirmek ve uygulanabilir olmalarını sağlamak amacını taşıyan faaliyetler yürütmektedir. Kadının insan hakları, erken çocukluk dönemi eğitimi ve çeşitli alanlarda eğitim faaliyetleri yapmaktadır.

https://www.kamer.org.tr/

KAOS GL Derneği: 1990’ların başından itibaren önce bir dergi çevresi olarak çalışmalarına başlamış; 1999’da KAOS Kültür Merkezi ve Kütüphanesi kurulmuş ve 2005’te Türkiye’nin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği alanında çalışan ilk derneği olarak resmen kurulmuştur. Derneğin çalışma alanları içinde eğitim çalışmaları yapmak ve bilimsel toplantılar yapmak sayılmaktadır. Dernek, genel olarak insan hakları eğitimleri düzenlemenin yanı sıra, ilgili meslek gruplarına yönelik insan hakları eğitimleri düzenlemektedir. Ayrıca, KAOS GL’nin çalışma gruplarından biri olan Eğitimde Ayrımcılık Çalışma Grubu, başta cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımcılığı olmak üzere eğitim sistemindeki her türlü ayrımcı, dışlayıcı ve eşitsizlik üreten pratiği deşifre etmek amacıyla izleme, raporlama, bilgilendirme faaliyetleri yürütmekte ve alternatif politikaların oluşturulması için çalışmaktadır.

http://www.kaosgldernegi.org/anasayfa.php

Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA): “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı barış bildirisine imza attıkları için 1 Eylül 2016’da yayımlanan 672 Sayılı KHK ile Kocaeli Üniversitesi’nden topluca ihraç edilmiş akademisyenlerin, davalarını paylaşan görevdeki akademisyenlerle birlikte kurdukları, hem üyeleri arasında hem de çevresiyle dayanışma amacı güden, Kocaeli merkezli faaliyet gösteren, akademik iddia taşıyan, barış ve demokrasi için çaba gösteren bir inisiyatiftir. 30 Ekim 2017 itibariyle Kocaeli Dayanışma ve Araştırma Derneği olarak kurumsallaşmıştır. Genel olarak demokrasi, insan hakları ve bilimsel çalışmalar alanında atölyeler, seminerler düzenlemiş, yaz okulları yapmıştır.  2018-2019 yıllarında Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) tarafından desteklenen Hayat Bilgisi Okulu (HBO) projesi kapsamında eğitim çalışmaları yürütmüştür.

Mülkiyeliler Birliği İnsan Hakları Merkezi: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezinin kapatılmasından sonra, bu yapının ve geleneğin Mülkiyeliler Birliği çatısı altında sürdürülmesi ve geliştirilmesi amacıyla Mayıs 2018’de açılmıştır. Merkez insan hakları ya bu alanla kesişen çeşitli sosyal ve siyasal konularda herkese açık konferanslar, söyleşiler düzenlemekte ve bu alanda araştırmalar yapmaktadır.

Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi (STGM): 2004 yılında, Türkiye’de sivil ve katılımcı demokrasinin gereğine inanan bir grup fikir önderi ve sivil aktivist tarafından dernek statüsünde sivil bir yapı olarak kurulan ve merkez ofisi Ankara’da bulunan STGM’nin Adana, Denizli, Diyarbakır ve Eskişehir’de dört yerel destek merkezi bulunmaktadır. STGM’nin temel amacı sivil toplum kuruluşlarının, katılımcı demokraside daha aktif rol alabilmeleri için, kapasitelerinin geliştirilmesine destek olmaktır. STGM bu doğrultuda yerel örgütlere kendi yapabilme güçlerini artırma doğrultusunda destek vermekte, böylece insan hakları eğitimi veren örgütleri de güçlendirmektedir.

http://www.stgm.org.tr/tr

Tarih Vakfı: Başta tarihçiler ve toplumbilimciler olmak üzere, çeşitli meslek ve çevrelerden 264 aydın tarafından 1991’de kurulmuştur. Türkiye’de tarih bilincini geliştirip yaygınlaştırmayı amaçlayan ve kamu yararı için çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Vakıf amaçlarını, her türlü araştırma, eğitim ve kütüphanecilik-arşivcilik etkinliği ile basılı yayın, elektronik yayın, belgesel film, radyo ve televizyon programları, tarih alanında sanat ve edebiyat ürünleri üretimi, müzecilik-sergicilik, bilimsel toplantı örgütleyiciliği, kültür turizmi ve benzeri çalışmalar yaparak, yaptırarak ya da yapılmasını destekleyerek gerçekleştirmektedir.

https://www.tarihvakfi.org.tr/

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği: Kadının insan hakları ve kız çocukların insan hakları alanında, uluslararası sözleşmeleri rehber edinerek çalışmalar yürüten bir dernektir. Bu kapsamda Türkiye’deki kadınların ve kız çocukların ihtiyaçları konusunda, ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yaparak, sorunlara birlikte çözüm arayarak, farkındalık ve çözüm önerileri sunmaktadır.

Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) Türkiye Şubesi: 2002 yılında kurulmuştur. UAÖ insan hakları eğitimi ile ilgili faaliyetlerini etkili kılmak ve yaygınlaştırmak amacıyla, uluslararası düzeyde 2004 yılından itibaren İnsan Hakları Eğitimi Eylem Programını başlatmış ve bu amaçla Türkiye Şubesi Ankara’da bir İnsan Hakları Eğitimi Ofisi oluşturmuştur. Bu kapsamda insan hakları eğitim programları düzenlenmekte ve işçi hakları, LGBTİ hakları, kadına yönelik şiddet ve mülteci hakları alanlarında eğitimler ve kampanyalar yürütülmektedir.https://www.amnesty.org.tr/