İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası toplum, İnsan Hakları Eğitimi Dünya Programı (2005-) ve taslak Birleş- miş Milletler İnsan Hakları Eğitimi ve Öğretimi Bildirisi gibi çeşitli Birleşmiş Millet- ler girişimleri vasıtasıyla insan hakları eğitimi ve öğretiminin, insan hakları ihlalleri- nin ve şiddet içeren çatışmaların önlenmesi, eşitliğin ve sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi ve demokratik sistemlerde insanların karar alma mekanizmalarına katılımlarının artırılması gibi büyük hedeflere ulaşmada bir araç olarak kullanılma- sını giderek artan bir biçimde teşvik etmektedir….

Çeviri: Veysel EŞSİZ

Kitap için tıklayınız