Vizyon- Misyon

  • Vizyon: İnsan Hakları Eğitimi Ağı’nın vizyonu, insan hakları eğitimi alanında bilgi ve referans merkezi haline gelmek için çalışmanın yanında, insan hakları eğitimi aktörlerinin, bu alanda karar alma ve politika oluşturmada etkilerini geliştirdiği ve insan hakları eğitimine yönelik saygının ve sahiplenmenin arttığı bir Türkiye’nin oluşması için çaba göstermektir. İHEA, uzun vadede, Türkiye’de kurumsallaşmış ve her alanda yaygınlaştırılmış insan hakları eğitimi ortamının geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
  • Misyon: İnsan Hakları Eğitimi Ağı’nın misyonu insan hakları eğitimi konusunda bilgi üretmek, insan hakları eğitiminin insan haklarına katkısını görünür kılmak için farkındalık geliştirmek,  insan hakları eğitimi konusunda sektörler arası diyalog ve işbirliğine katkı koymak, izleme ve raporlamaya dayanan savunuculuk ve lobi faaliyetleri gerçekleştirmek ve sivil alanda insan hakları eğitimi yapan aktörlerin örgütlenmesini ve kapasitesini güçlendirmektir.